Kino durmuşyndan pursatlar
Türkmen kino sungatyna özboluşly döredijilik ýoly bilen belli bolan  ýaşuly režissýor Hangeldi Agahanow bilen Pawel Syrowyň 1958-nji ýylda surata düşüren “Ilkinji synag” atly çeper filmi türkmen kino sungatynyň altyn hazynasynyň abraýly törüni eýeledi.
SUNGATA BAGLANAN YKBAL
Köpekmyrat ejesinden kakasynyň gargy tüýdügi bilen il göwnüni awlaýşy barada kän gürrüňler eşidipdi. Ol mekdepde okap ýören ýyllary aýdym-saz, drama gurnagynyň işjeň agzalarynyň biridi. Onuň sungata bolan söýgüsine göz ýetiren mugallymlary: «Senden oňat mugallym-a çykar welin, teatr ugrundan gitseň, juda-da ýerine düşer» diýip maslahat berýärler. 
Gülbahar Musaýewa
 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda türkmen halkynyň medeniýetiniň, sungatynyň has-da içgin öwrenilmegine giň mümkinçilikler döredildi.
Enegül ALLANOWA
Türkmenistanyň halk ýazyjysy, halypa şahyr Kerim Gurbannepesowyň teleýaýlym üçin ýazan “Ata we ogul” atly eseri Türkmen telewideniýesinde ýazgy edilip, ençeme gezek halk köpçüligine ýetirilipdi. Şol telewizion oýun barada halkyň içinde häli-häzirlerem öwgüli sözleri eşitmek bolýar. Olar eseriň özüne çekijiliginden daşgary, artistleriň özlerine ynanylan keşpleri durmuş hakykaty ýaly janlandyrandyklary barada öwran-öwran ýatlaýarlar. Şol telewizion oýunda Ketjar gojanyň ýanýoldaşynyň keşbini...
Kino ussady Hangeldi Agahanow
Biziň bu söhbedimiz geçen asyrda, has takygy, XX asyryň otuzynjy ýyllarynyň başyndan ahyryna çenli türkmeniň dil baýlygyny kämilleş- dirmegiň, şol birwagtda sungatyň kino ulgamynyň türkmen şahasynyň döremeginiň, rowaçlanmagynyň irmän-arman hyzmatynda bolan, zandy bilen edebiýata, edebiýatyň terjime, dil tarapyna ýugrulan şahsyýet bolan Hangeldi Agahanow — kinoçylaryň dili bilen aýtsak
Teatr durmuşyndan pursatlar
Başgyrt dramaturgy Mustaý Kerimiň “Aý tutulan gijesi” atly sahna eseri geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda gaty meşhur boldy we ol birnäçe ýurtlarda goýuldy.
Bir suratyň taryhy
Türkmen döwlet medeniýet institutynda ýaşlara bilim berýän Lýubow Garlyýewa iki ägirdiň — Alty Garlyýew bilen Annagül Annagulyýewanyň gelni. Ol sungat ugrundan sapak berensoň, köplenç, öz gaýynatasydyr gaýynenesini ýygy-ýygydan ýatlap, olaryň durmuşy barada gyzykly gürrüňler berýär. 
Türkmenistanyň halk suratkeşi Möjek Çaryýew bilen söhbetdeşlik
Halkyň ýaşaýşa, gözellige bolan özboluşly gatnaşygy milli sungatynda has aýdyň ýüze çykypdyr. Daglaryň ýüzünde galan syrly şekiller hasaba alynmanda hem, ýadygärlik binalary, zergärçilik, halyçylyk, hatda külalçylyk önümleriniň tapyndylary türkmeniň şahyrana kalbynyň mährini şekillendiriş senetlerine hem sungatyna siňdiripdir
Göwni galkyp, ata çykar
Gyzlaryň at üstünde ýyldyrym çaltlygynda edýän çylşyrymly oýunlary tomaşaçylary biparh goýanok. Türgen gyzlar her bir çykyşynda diňe aty erjel çapmak bilen däl, eýsem, onuň üstünde pyrlanmak, dürli tilsimleri ýerine ýetirmek ýaly, oýunlaryň täze görnüşleri bilen hem tomaşaçylary haýran galdyrýarlar.
Ýolaman Hummaýew
Biziň dostumyz, kärdeşimiz we iň gowy aýdymçymyz Ýolaman Hummaýew türkmen opera sungatynyň ösmeginde, onuň kämilleşmeginde uly işler etdi.