ORAZ HAJYMYRADOW
Milli teatr sungatymyzyň ösmegine saldamly goşant goşan ussatlar barada söhhet açylanda özüňden biygtyýar tanymal teatr artisti režissýory Oraz Hajymyradow hakyndaky ýatlamalar seriňe dolýar.
USSAT BOLUP ÖTEN...
 Goňşy-golamlary, ýakyn garyndaşlary bolaýmasa, uludan-kiçä hemmeler Türkmenistanyň halk artisti Ogulgurban Durdyýewa «Artygyň ejesi» diýýärdiler. Dirikäň bir ömre teatra, kino hyzmat edip, ýüzlerçe keşpleri döredip, ýogalaňdan soňra şolaryň diňe biriniň hormatyna adyňy tutsalar, eýsem, bu döredijilik adamsy üçin uly bagt dälmidir?!     
Medeniýet ŞAHBERDIÝEWANYŇ ÝATLAMALARYNDAN
— 1964-nji ýylda ýurdumyzyň ozalky Magtymguly adyndaky opera we balet teatrynda «Leýli we Mežnun» atly opera sahnalaşdyrylýardy. Maňa bu operada Leýliniň keşbini döretmek ynanylypdy.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Agamyrat Amanmyradow
Aşgabadyň G.Seýitliýew adyndaky medeni aň-bilim tehnikumyny tamamlandan soň Agamyrat Amanmyradowy öz obasyna, Sakarçäge etrabyna işe iberdiler. Işleýän ýeri öz eziz obasy bolsa-da ýürek Aşgabady – Mollanepes adyndaky teatry küýseýärdi. Gazetden okap teatrda haýsy oýnuň bolýanyny bilerdi-de “Görsene, bu gün “Keýmir kör” bolýar eken, wah şu wagt ýene bir gezek göräý-de weli, barmaklaryndan gan daman zalym Nedirşany Bazar Aman oýnaýandyr. Heý,...
Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat Hümmedow
 1952-nji ýyl. Altyn güýz. Daşkendiň teatr instituty ilkinji türkmen toparyny kabul etdi. Ýigrimi sany ýetginjek. Ýigrimi sany joşgunly ýürek. Artyk Jally, Öwezdurdy Gara, Akmyrat Hümmet... Türkmen teatr-kino sungatynyň şöhle saçjak ýyldyzlary. Artyk Jally ilki nazarda hemmeleriň ünsüni çekdi. Çakgan göwreli, syrdam bedenli. Dogumly, edenli. Bürgüdiňki ýaly sowuk, gönümel nazar... Ol adamlarda garyşyk duýgy döredýärdi. Emma hiç kimi parhsyz galdyrmaýardy. Şol...
Almagül Mehemowa
Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň artisti Almagül Mehemowanyň sungat älemine aralaşanyna indi ep-esli ýyl bolupdyr.  Ol edil beýleki kärdeşleri ýaly, artist bolmagy ýaşlykdan arzuw etdi. Tagta etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan hojalygynda doglan gyzyň ýaşlygy şol obada, soňra şahyr Durdy Gylyjyň adyny göterýän daýhan hojalygynda geçi. Ol oba gelýän teatr toparlarynyň oýunlaryna, birinem sypdyrman hezil edip tomaşa etdi. Mekdebiň...
Türkmenistanyň halk artisti Aman Baýramberdiýew
 Geçen asyryň 1963-nji ýylynyň tomus aýlarynyň başy bolsa gerek. Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky döwlet teatr sungaty institutyny tamamlan oglan-gyzlaryň on üçüsi Aşgabada gelipdi. Ynha, indi teatr muşdaklary A.Gulmämmedow adyndaky türkmen döwlet ýaş tomaşaçylar teatrynyň düýbüni tutan şol artistlere – on üçler diýýärdiler.
Annamyrat Berdiýew, Türkmenistanyň halk artisti
— Aktýorlyk sungaty hakda şeýle bir kesgitleme bar: «Aktýoryň şahsy dünýägaraýşy onuň döredijiliginiň düýp özenidir» diýilýär. Ine, şu söz kim tarapyndan aýdylan hem bolsa, juda ýerlikli aýdylypdyr. Sebäbi öz şahsy dünýägaraýşyň, içki baý medeniýetiň, bilimiň bolmasa, köpüň öňüne çykmak kyn.
ARTISTLERIŇ DEGIŞMELERINDEN
Ýygnakda         Aman Gulmämmedowyň teatryň baş ýolbaşçysy wagty ýygnak bolupdyr. Entek Aman aga çykyş etmän- kä, aktýorlaryň biri söz alyp: —    Ýoldaşlar, ýaňy Aman aga gaty dogry aýtdy. Biz tertip-düzgünimi- zi berkitmeli. Ýoldaşlar, ýaňky Aman aganyň aýdyşy ýaly, oýunlarymyzyňam hilini ýokarlandyrmaly.
Myrat Orazmuhammedowyň DEGIŞMELERINDEN
Dellekhanada     Bir gün Myrat dellekhana baryp, dellege degişme bilen ýüzlenip: —    Inim, meniň saçymy deň iki bölüp, keýwany tanamaz derejede bejer! —    diýipdir.