Bir suratyň taryhy
Türkmen döwlet medeniýet institutynda ýaşlara bilim berýän Lýubow Garlyýewa iki ägirdiň — Alty Garlyýew bilen Annagül Annagulyýewanyň gelni. Ol sungat ugrundan sapak berensoň, köplenç, öz gaýynatasydyr gaýynenesini ýygy-ýygydan ýatlap, olaryň durmuşy barada gyzykly gürrüňler berýär. 
Türkmenistanyň halk suratkeşi Möjek Çaryýew bilen söhbetdeşlik
Halkyň ýaşaýşa, gözellige bolan özboluşly gatnaşygy milli sungatynda has aýdyň ýüze çykypdyr. Daglaryň ýüzünde galan syrly şekiller hasaba alynmanda hem, ýadygärlik binalary, zergärçilik, halyçylyk, hatda külalçylyk önümleriniň tapyndylary türkmeniň şahyrana kalbynyň mährini şekillendiriş senetlerine hem sungatyna siňdiripdir
Göwni galkyp, ata çykar
Gyzlaryň at üstünde ýyldyrym çaltlygynda edýän çylşyrymly oýunlary tomaşaçylary biparh goýanok. Türgen gyzlar her bir çykyşynda diňe aty erjel çapmak bilen däl, eýsem, onuň üstünde pyrlanmak, dürli tilsimleri ýerine ýetirmek ýaly, oýunlaryň täze görnüşleri bilen hem tomaşaçylary haýran galdyrýarlar.
Ýolaman Hummaýew
Biziň dostumyz, kärdeşimiz we iň gowy aýdymçymyz Ýolaman Hummaýew türkmen opera sungatynyň ösmeginde, onuň kämilleşmeginde uly işler etdi.
Şamuhammet Akmuhammedow
Şamuhammet Akmuhammedow 1937-nji ýylyň 8-nji iýulynda Mary welaýatynyň Mary şäherinde eneden bolýar. Çagaka onuň kakasy aradan çykýar. Şeýle kyn günlerde Şamuhammet Mary şäherindäki çagalar öýüne ýerleşdirilýär, ýöne ol ýerde uzak saklanmaýar. 1946-1954-nji ýyllarda Serdar (öňki Gyzylarbat) şäherindäki çagalar öýünde terbiýelenýär.
Güseýin Muhtarow
Men Güseýin Muhtarow bilen ýazyjylaryň II gurultaýy wagtynda tanyşdym. Biz gurultaýyň delegatlary bolup, Aşgabadyň  myhmanhanasynda gonşy jaýda ýaşaýardyk.
Bekge Pürliýew
Çagalyk, ýetginjeklik günlerimden bäri söwer dostum bolan Bekge Pürliýew birgepli, adalatly, batyrgaý kişidi. Ol tüýs şu döwrüň adamsydy. Ýöne şo-ol durgunlyk ýyllarynda-da öz döredijiliginde durmuşy, durmuş wakalaryny ýuwmarlaman, dogruçyl teswirälp, düşünjesiniň, öz akyl ýetiren meselesiniň üstünde berk durmagy başarýan şahsyýetdi. Onuň şol häsiýetini tassyklaýan birje mysaly getireýin.
TEATR DURMUŞYNDAN PURSATLAR
Özbek dramaturgy Seýit Ahmediň “Gelinleriň gozgalaňy”  atly komediýasy Baş  drama teatrynda kyrk ýyldan bäri birnäçe gezek goýlup, sahnadan düşmän gelýär.
Hojan Öwezgelenow
Onuň ekrandaky ömri misli ýyldyrym çakan deýin gysga hem ýagty boldy. Hojan Öwezgelenow professional kino aktýory däldi. Ýöne onda üýtgeşik zehin, ýiti üşük bardy, şeýle adamlara il içinde “Hakdan içen” diýilýär.