KEŞPLERIŇ KEŞIGINI ÇEKEN
Mekdebiň aýdym-saz gurnagyna yzygiderli gatnap, deň-duşlaryna, mugallymlar toparyna özüni aldyran Tyllagözel köpüň syn eleginden ötüp, päk arzuwlaryny wysala gowşurmak üçin gijeleri syrtmaklapdy.
Oguljeren Gurbangeldiýewa
Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň artisti Oguljeren Gurbangeldiýewanyň basyrylgy ýatan zehininiň ýüze çykmagyna sebäp bolan zadyň tötänlikdigi çyn.       ...
ORAZ HAJYMYRADOW
Milli teatr sungatymyzyň ösmegine saldamly goşant goşan ussatlar barada söhhet açylanda özüňden biygtyýar tanymal teatr artisti režissýory Oraz Hajymyradow hakyndaky ýatlamalar seriňe dolýar.
USSAT BOLUP ÖTEN...
 Goňşy-golamlary, ýakyn garyndaşlary bolaýmasa, uludan-kiçä hemmeler Türkmenistanyň halk artisti Ogulgurban Durdyýewa «Artygyň ejesi» diýýärdiler. Dirikäň bir ömre teatra, kino hyzmat edip, ýüzlerçe keşpleri döredip, ýogalaňdan soňra şolaryň diňe biriniň hormatyna adyňy tutsalar, eýsem, bu döredijilik adamsy üçin uly bagt dälmidir?!     
Medeniýet ŞAHBERDIÝEWANYŇ ÝATLAMALARYNDAN
— 1964-nji ýylda ýurdumyzyň ozalky Magtymguly adyndaky opera we balet teatrynda «Leýli we Mežnun» atly opera sahnalaşdyrylýardy. Maňa bu operada Leýliniň keşbini döretmek ynanylypdy.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Agamyrat Amanmyradow
Aşgabadyň G.Seýitliýew adyndaky medeni aň-bilim tehnikumyny tamamlandan soň Agamyrat Amanmyradowy öz obasyna, Sakarçäge etrabyna işe iberdiler. Işleýän ýeri öz eziz obasy bolsa-da ýürek Aşgabady – Mollanepes adyndaky teatry küýseýärdi. Gazetden okap teatrda haýsy oýnuň bolýanyny bilerdi-de “Görsene, bu gün “Keýmir kör” bolýar eken, wah şu wagt ýene bir gezek göräý-de weli, barmaklaryndan gan daman zalym Nedirşany Bazar Aman oýnaýandyr. Heý,...
Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat Hümmedow
 1952-nji ýyl. Altyn güýz. Daşkendiň teatr instituty ilkinji türkmen toparyny kabul etdi. Ýigrimi sany ýetginjek. Ýigrimi sany joşgunly ýürek. Artyk Jally, Öwezdurdy Gara, Akmyrat Hümmet... Türkmen teatr-kino sungatynyň şöhle saçjak ýyldyzlary. Artyk Jally ilki nazarda hemmeleriň ünsüni çekdi. Çakgan göwreli, syrdam bedenli. Dogumly, edenli. Bürgüdiňki ýaly sowuk, gönümel nazar... Ol adamlarda garyşyk duýgy döredýärdi. Emma hiç kimi parhsyz galdyrmaýardy. Şol...