Juma Kowusyň degişmelerinden
— Juma diýýän-ä, sen hemişe itiň, möjegiň, şagalyň ýa pişigiň sesine öýkünip ýörsüň welin, bu saňa kyn düşenokmy? — diýip sorapdyr. Onda Juma: — Eger-eger kyn düşenok. Bi- rinjiden-ä, o janawarlar menden hiç zady gaty görenoklar. Ikinjidenem, «Keşbimi gowşak döretdiň» diýip, ýüze gelip duranoklar — diýip ýylgyrypdyr.
PURSATLAR
— Sungata bagyşlan ömrümde ýurdumyzyň belli artistleri bilen bile işleşmek miýesser etdi. Şol ussatlaryň arasynda Türkmenistanyň halk artisti Suraý Myradowa hem bardy.
BAGT KÖPRÜSINE ÖWRÜLEN SAHNA
Milli teatr sungatymyz — bagtyýar halkymyzyň ruhy dünýäsi. Ol jemgyýetimiziň aňyýetini kämilleşdirmekde möhüm orny eýeleýär. Golaýda biz Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda zähmet çekýän Türkmenistanyň at gazanan artisti
Türkmenistanyň at gazanan artisti Ýazgeldi Pirmedow
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy Ýazgeldi Pirmedow 1962-nji ýylyň iýul aýynyň 5-ine Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýalkym obasynda dünýä inýär
Amangül Mämmetýazowanyň degişmelerinden
Işjanlylyk Amangül süňňi agyrlyk zerarly birki hepdeläp spektaklyň taýýarlygy- na gijä galyp barmagy tapynypdyr. Onuň bu bolşy režissýoryň halys degnasyna degipdir. Duýduryşam Amangüle kär etmändir. Ahyry pal- tasy daşa degen režissýor beýleki işgärlere:
Türkmenistanyň at gazanan artisti Oguldurdy Annakowanyň ýatlamalary
Türkmenistanyň at gazanan artisti Oguldurdy Annakowanyň ýatlamalary: —    Mekdepde okaýarkam 10-11 ýaşymdadym, obamyza «Şasenem- Garyp» operasyny görkezmäge bardylar. Ýabyň boýunda, ilkinji gezek oýna tomaşa edipdim. Maýa Kulyýewanyň özüni alyp barşy, aýdym bilen wakany beýan edişi meni eýýäm özüne baglapdy.
Türkmenistanyň halk artisti Gülnabat Aşyrowa
Ylham. Ganatly ylham. Kalbyň gapysyny kakan pursaty erkiň eliňden alar-da, ýüregiň töründe ornaşar. Senem oňa kaýylsyň, özge ykbaly özüňe islemersiň. Ylhamam oňa siňdiren yhlasyňa ikilik etmez. Ylhamly ýaşalan ömür, gör, neneň gözel, neneň lezzetli! Şeýle ykbal ajap bir kitap ýaly okalýar. Okadygyňça-da, ýaşaýşa höwesiň artar.
SAHNA SUNGATYNYŇ USSADY
Sahnada döredýän keşpleri bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolýan artistleriň durmuşdaky ornunyň hem şonça uludygyna, sylag-sarpalydygyna ynansa bolar. Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Apbasowa-da şeýle sahna ussatlarynyň biri, ol sahnada-da, adaty durmuşda hem halkyň söýgüsini, hormatyny gazanmagy başardy.
Teatr durmuşyndan pursatlar
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň režissýory  “Türkmenistanyň at gazanan artisti” N.A.Laukertiň sahnalaşdyran A.Sagareliniň “Hanuma” atly sahna oýnunda tejribeli sözaýdyjy zenan Hanumanyň gyzykly başdan geçirmeleri beýan edilýär
ARTISTLERIŇ DURMUŞYNDAN
Bulat Mansurowyň surata düşüren «Şükür bagşy» atly çeper filminde birbada Çapyk hanyň hem-de Mämmetýar hanyň keşplerini döreden artist Artyk Jallyýew: —Haýsy hökümdaryň keşbini döreden bolsam-da, men Wera gelnejeňiziň hyzmatkäridirin — diýip, kärdeşleri bilen degşipdir.