Türkmenistanyň at gazanan artisti Nina Alekseýewna Şumskaýa
Köpden bäri il arasynda şeýleräk bir pikir dowam edip gelýär: artistiň şahsyýeti bilen onuň döredýän keşpleriniň häsiýetiniň elmydama gabat gelmegi hökman zat däl! Elbetde, bu pikir dogrudyr. Ýöne welin, her halda, gahrymanyň sypatlary ony döredýän artistde göze ilmän hem duranok.
Türkmenistanyň halk artisti Margarita Farajewa
Onuň Aşgabadyň asuda köçeleriniň biriniň ugrundaky ýönekeýje jaýyna eldar sosnalary saýa salyp otyr. Howla girenimden, edil güller baýramçylygyna gelen ýaly, haýran galyp aýak çekipdirin. Howlynyň içinde adyny tutan gülüň bardy, olaryň jana şypa berýän ysy bark urýardy.
Gülsoltan Halmämmedowa
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ynsanyň döwletiň iň gymmatly hazynasy hökmünde görülýän zamanasydyr. Hormatly Prezidentimiziň halypa-şägirtlik ýoluna berýän çäksiz üns-aladasynyň neneňsi wajyplygyna ýyl geçdigiçe çuňňur akyl ýetirýärsiň.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülsere Jumaýewa
Türkmen döwlet gurjak teatrynyň artistleri zähmet ýoluny, zehin-yhlasyny çagalara bagyşlaýan adamlar. Özleri-de şeýle mähriban hem güler ýüzli, üstesine-de, çagalar bilen çaga ýaly gülşüp-degişýärler, ýeri gelende, ýaşululyk öwütlerini hem berýärler. Ylaýta-da, Gülsere Jumaýewany diýsene!
Juma Kowusyň degişmelerinden
— Juma diýýän-ä, sen hemişe itiň, möjegiň, şagalyň ýa pişigiň sesine öýkünip ýörsüň welin, bu saňa kyn düşenokmy? — diýip sorapdyr. Onda Juma: — Eger-eger kyn düşenok. Bi- rinjiden-ä, o janawarlar menden hiç zady gaty görenoklar. Ikinjidenem, «Keşbimi gowşak döretdiň» diýip, ýüze gelip duranoklar — diýip ýylgyrypdyr.
PURSATLAR
— Sungata bagyşlan ömrümde ýurdumyzyň belli artistleri bilen bile işleşmek miýesser etdi. Şol ussatlaryň arasynda Türkmenistanyň halk artisti Suraý Myradowa hem bardy.
BAGT KÖPRÜSINE ÖWRÜLEN SAHNA
Milli teatr sungatymyz — bagtyýar halkymyzyň ruhy dünýäsi. Ol jemgyýetimiziň aňyýetini kämilleşdirmekde möhüm orny eýeleýär. Golaýda biz Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda zähmet çekýän Türkmenistanyň at gazanan artisti
Türkmenistanyň at gazanan artisti Ýazgeldi Pirmedow
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy Ýazgeldi Pirmedow 1962-nji ýylyň iýul aýynyň 5-ine Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýalkym obasynda dünýä inýär
Amangül Mämmetýazowanyň degişmelerinden
Işjanlylyk Amangül süňňi agyrlyk zerarly birki hepdeläp spektaklyň taýýarlygy- na gijä galyp barmagy tapynypdyr. Onuň bu bolşy režissýoryň halys degnasyna degipdir. Duýduryşam Amangüle kär etmändir. Ahyry pal- tasy daşa degen režissýor beýleki işgärlere:
Türkmenistanyň at gazanan artisti Oguldurdy Annakowanyň ýatlamalary
Türkmenistanyň at gazanan artisti Oguldurdy Annakowanyň ýatlamalary: —    Mekdepde okaýarkam 10-11 ýaşymdadym, obamyza «Şasenem- Garyp» operasyny görkezmäge bardylar. Ýabyň boýunda, ilkinji gezek oýna tomaşa edipdim. Maýa Kulyýewanyň özüni alyp barşy, aýdym bilen wakany beýan edişi meni eýýäm özüne baglapdy.