DAŞ ÝARAN ZEHIN
Sungat baryp, gadymdan bäri mukaddes saýylypdyr. Bu inçelikleri, ajaýyplyklary döredýänem halk, oňa teşne bolýanam. Ol döredijilik ynsanyň kalbyndan syzylyp çykýan jadyly güýçdür. Halk oňa kalbynyň töründen orun beripdir.
«Garybymdan» başlanan ýol
Türkmen opera sungatynyň pajarlap ösmegine ägirt uly goşant goşan Maýa Kulyýewa bilbil owazy bilen halkymyzyň ruhy dünýäsini belende göterdi. Ussat aýdymçy «Zöhre-Tahyr», «Leýli-Mejnun», «Şasenem-Garyp», «Abadan», «Aýna» ýaly operalarda baş gahrymanlaryň keşplerini ýatda galyjy we ynandyryjy janlandyrmagy başaryp, tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp boldy. Ol ýaşlaryň ukyp-başarnygyny ýüze çykaryp, özi ýaly tanymal sungat ussady bolup ýetişmegi barada alada etdi.
ROWAÝATA ÖWRÜLEN ÖMÜR
Ol ata-enesinden: – Gyzym, balam – diýen sözi eşitmedi. Asla olaryň kimdigini, neneňsi adamlardygyny bilmän galdy. Ýeke ata-enesiniň däl, başga ýakynlary, hatda goňşy-golamlary barada-da öňde soňda bilip bilen zady bolmady.Hiç kim onuň öz adyny, atasynyň adyny bilmedi.
TAGAN SARYYEWIŇ DEGIŞMELERINDEN
1942-nji ýylda Gökdepäniň etegindäkl obalaryň birinde dünýä inen Tagan Saryýew çagalykdan öz wäşiligi, alçak degişgenligi bilen deň-duşlaryna, mugallymlaryna özüni aldyrýar. 1941-1945-nji ýyllaryň urşy tamamlanandan soň, Taganlaryň maşgalasy Aşgabada göçüp gelýär hem-de ol häzirki 14-nji orta mekdepde okaýar.
USSADYŇ ÝOLY
Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradowyň döredijilik dünýäsi barada kelam agyz.
Haýtmyrat Durdyýewiň DEGIŞMELERINDEN
«Lukmana görünäýýäs...» Haýtmyrat Durdyýew dagy sahnada täze oýun goýýan ekenler. Onuň gülküli keşp döredýän kärdeşleriniň biriniň, ol gün hiç keýpi bolmandyr.
TANS SUNGATY BARADA
Tans — çeperçilik keşpleriniň adam bedeniniň sazlaşykly hereketleriniň serişdeleri we manyly ýagdaýlarynyň ritmiki taýdan dürs hem üznüksiz çalşygy bilen döredilýän sungatyň görnüşi.
Gülälek AKMYRADOWA
Türkmenistanyň Baş drama teatrynyň režissýory: — Ýurduň ösüşine, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli syýasatyna sesiňi goşmak medeniýet işgärleri üçin uly borç hem beýik buýsançdyr.
TÜRKMENISTANYŇ HALK ARTISTI ORAZMYRAT GUMMADOW
Hereketiň nyşany diýlende, ilki bilen aýlawly, göni, ýokaryk-aşak, gapdala ýol-ugur görkeziji şekiller göz öňüňde janlanýar. Meniň üçin bolsa, eli ýantorbaly işe tarap, özi hem, edil toýa barýan ýaly şähdaçyk, güler ýüzli, gadamlary hem batly adam göz öňüme gelýär. Ol adam Orazmyrat Gummadow.