Teatr durmuşdan başlanýar
Döredijilik adamlary, aýratynam teatr işgärleri bilen söhhetdeşlik etmegiň yşkyna düşeniňde her sapar heniz gulaklary kamata getirilmedik delje sowallary  taýyarlamaga jan edýärsiň.
Nurmuhammet Keşşikowyň ýatlamalaryndan
—    1972-nji ýylda ýurdumyzyň ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynda iňlis dramaturgy W.Şekspiriň «Romeo we Žulýetta» atly tragediýasy sahnalaşdyryldy. Bu tragediýada iki ýaş juwanyň arasyndaky söýgi barada täsin söhbet edil- ýärdi. Dramaturgiýanyň atasy hasaplanylýan W.Şekspiriň goşgy setirleri bilen ýazan bu tragediýasyny belli terjimeçi A.Berdiýew türkmen diline terjime edipdi.
«Keçpelekden» başlanan keşpler
Türkmenistanyň halk artisti Näzik Gurbanowa Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň aktýoryň ussatlygy we sahna dili kafedrasynyň uly mugallymy. Biz oňa hormat bilen «Salam, mugallym!» diýip ýüzlenýäris.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Mamagül Durdyýewa
Ýurdumyzyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahnasynda sahnalaşdyrylyp, ençeme ýyllaryň dowamynda teatryň sahnasyny bezäp, halk köpçüliginiň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolan, maşgala agzybirligi barada gürrüň berýän, ýazyjy Nobatguly Rejebowyň pýesasy esasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň sahnalaşdyran «Gabanjaň gelin» atly sahna oýny megerem teatr muşdaklarymyzyň ýadynda bolsa gerek.
Öwezguly Gelenowyň ýatlamalaryndan
— Bu dünýäde döretmegiň özi bir uly bagt. Artist hökmünde keşp döretmek bagtynyň ykbalyma düşenine müňde bir razydyryn. Şeýle döredijilik pursatlarym «Seýis» atly çeper filmde köp boldy. Bu filmde men seýis Oraz aganyň keşbini janlandyrmak üçin, Halkara atçylyk sport toplumynda atlara iým berýän, olary suwa düşürip, ýuwup arassalaýan, nal kakýan, gije atlara şöwür çekdirýän, umuman bedewi janyna deňeýän adamlaryň...
Muhammetguly Kasymow
Tomaşaçylaryň, dost-ýarlarynyň arasynda Oraş ady bilen tanalýan Muhammetguly Kasymowy tanatjak bolsaň, «Aýdymçy Söhbediň kakasy» diýseňem ýeterlik. Ol häzir Türkmen döwlet medeniýet instutynda işleýär. Olaryň agzybir maşgalasy sungatyň howasyndan dem alyp, ony öz üstünlikleri bilen bezeýärler. Ýadyňyza düşýän bolsa, Söhbet ýürege ýakyn aýdymlary bilen «Ýewraziýanyň ýyldyzy» atly halkara bäsleşikde ýurdumyza wekilçilik etdi. Şonda onuň mylaýymdan ýürege ýakyn sesini diňlänler oňa «Ata...
Türkmenistanyň halk artisti Lidiýa Kotowşikowa
Ýaşlykda ýol saýlananda, köplenç süýji arzuwlardan, täzelige bolan hyjuwlardan başlanýar. Russiýa Federasiýasynyň Sibir ýerlerindäki Nowosibirskiniň drama teatrynyň bäş sany ýaş artisti-de öz ýollaryny hut şeýle başlapdylar. Olar Merkezi Aziýany görmäge gelipdirler. Ýok, olaryň bu ýere gelmegi ýöne bir gezelenç bolmandyr. Alar Aşgabatdaky rus drama teatrynda çykyş edip, soňra bu ýerde hemişelik galypdyrlar...
Baba Annanow, Türkmenistanyň halk artisti
—  Aktýor dürli häsiýetli gahrymanlaryň keşplerini döretmeli bolýar. Ýöne keşp bar, keşp bar. Kino ýa-da teatr sungatynda janlandyrmaly keşbiň bolýar, ol edil ýel ykdyran kagyz ýaly uçup gidýär. Başga bir keşp bar — halkyň arasyna siňýär-de, dilden-dile geçip, uzak ýaşaýar. Aktýory Arşa çykarýanam, ony ussatlyk derejesine ýetirýänem şeýle keşpler bolýar.
Annaçary Kakabaýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti
— 1988-nji ýylda talyp döwürlerimdi. Şol wagtky Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda sahna bezegçisi bolup işleýärdim. Her hepdäniň şenbe, ýekşenbe günleri ýakyndaky daýhan birleşiklerine oýun görkezmäge gidilerdi. Bir gezek döredijilik toparymyz bolup, «Bally molla» spektakly bilen Gökdepäniň daýhan birleşiklerine sapara gitdik. Türkmenistanyň halk artistleri Abdylla Ýakubow bilen Ýagşymyrat Akyýewiň sahnada ulanýan hasalary bardy. Hersiniň hasasynyň aýry ölçegdedigini bilýärdim, ýöne üns...