Türkmenistanyň at gazanan artisti Mamagül Durdyýewa
Ýurdumyzyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahnasynda sahnalaşdyrylyp, ençeme ýyllaryň dowamynda teatryň sahnasyny bezäp, halk köpçüliginiň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolan, maşgala agzybirligi barada gürrüň berýän, ýazyjy Nobatguly Rejebowyň pýesasy esasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň sahnalaşdyran «Gabanjaň gelin» atly sahna oýny megerem teatr muşdaklarymyzyň ýadynda bolsa gerek.
Öwezguly Gelenowyň ýatlamalaryndan
— Bu dünýäde döretmegiň özi bir uly bagt. Artist hökmünde keşp döretmek bagtynyň ykbalyma düşenine müňde bir razydyryn. Şeýle döredijilik pursatlarym «Seýis» atly çeper filmde köp boldy. Bu filmde men seýis Oraz aganyň keşbini janlandyrmak üçin, Halkara atçylyk sport toplumynda atlara iým berýän, olary suwa düşürip, ýuwup arassalaýan, nal kakýan, gije atlara şöwür çekdirýän, umuman bedewi janyna deňeýän adamlaryň...
Muhammetguly Kasymow
Tomaşaçylaryň, dost-ýarlarynyň arasynda Oraş ady bilen tanalýan Muhammetguly Kasymowy tanatjak bolsaň, «Aýdymçy Söhbediň kakasy» diýseňem ýeterlik. Ol häzir Türkmen döwlet medeniýet instutynda işleýär. Olaryň agzybir maşgalasy sungatyň howasyndan dem alyp, ony öz üstünlikleri bilen bezeýärler. Ýadyňyza düşýän bolsa, Söhbet ýürege ýakyn aýdymlary bilen «Ýewraziýanyň ýyldyzy» atly halkara bäsleşikde ýurdumyza wekilçilik etdi. Şonda onuň mylaýymdan ýürege ýakyn sesini diňlänler oňa «Ata...
Türkmenistanyň halk artisti Lidiýa Kotowşikowa
Ýaşlykda ýol saýlananda, köplenç süýji arzuwlardan, täzelige bolan hyjuwlardan başlanýar. Russiýa Federasiýasynyň Sibir ýerlerindäki Nowosibirskiniň drama teatrynyň bäş sany ýaş artisti-de öz ýollaryny hut şeýle başlapdylar. Olar Merkezi Aziýany görmäge gelipdirler. Ýok, olaryň bu ýere gelmegi ýöne bir gezelenç bolmandyr. Alar Aşgabatdaky rus drama teatrynda çykyş edip, soňra bu ýerde hemişelik galypdyrlar...
Baba Annanow, Türkmenistanyň halk artisti
—  Aktýor dürli häsiýetli gahrymanlaryň keşplerini döretmeli bolýar. Ýöne keşp bar, keşp bar. Kino ýa-da teatr sungatynda janlandyrmaly keşbiň bolýar, ol edil ýel ykdyran kagyz ýaly uçup gidýär. Başga bir keşp bar — halkyň arasyna siňýär-de, dilden-dile geçip, uzak ýaşaýar. Aktýory Arşa çykarýanam, ony ussatlyk derejesine ýetirýänem şeýle keşpler bolýar.
Annaçary Kakabaýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti
— 1988-nji ýylda talyp döwürlerimdi. Şol wagtky Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda sahna bezegçisi bolup işleýärdim. Her hepdäniň şenbe, ýekşenbe günleri ýakyndaky daýhan birleşiklerine oýun görkezmäge gidilerdi. Bir gezek döredijilik toparymyz bolup, «Bally molla» spektakly bilen Gökdepäniň daýhan birleşiklerine sapara gitdik. Türkmenistanyň halk artistleri Abdylla Ýakubow bilen Ýagşymyrat Akyýewiň sahnada ulanýan hasalary bardy. Hersiniň hasasynyň aýry ölçegdedigini bilýärdim, ýöne üns...
Pursatlar
-  Halkymyzyň arasynda uly ussat hökmünde tanalan «Aýgytly ädim» kinosynda Aýnanyň keşbine ses beren aktrisa Täçbibi Gafurowa bilen tanyşmagy diýseň arzuw edýärdim. Meniň bu aktrisa bilen tanyşlygym talyp döwürlerim boldy. 1962-nji ýylda ussat režissýor Ýakow Sedman belli dagystan şahyry Resul Gamzatowyň goşgy bilen ýazylan «Dagly gyz» atly eserini sahnada goýupdy. Şonda men baş gah- ryman Asiatyň keşbini döretdim, Hajy Annamämmedow bolsa,...
Oguljan Bekiýewanyň Degişmelerinden
Oguljanyň orta ýaşly durmuşa çykmadyk jorasy: —  Gül ýaly görmegim bar. Biş-düşem aňry ýany bilen oňarýan. Şonda-da entek özüme mynasyp ýigit söz aýdanok-da — diýip, otursa-tursa aýdar eken. Onuň görenine göwni ýetmän, her kime bir at dakyp ýörendiginden habarly Oguljan: —  A gyz, sen «Balyň bal bolsa, siňek Bagdatdan geler» diýen nakyly eşitmänsiň öýdýän — diýip ýylgyrypdyr.
Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow
Ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýudy. Aşgabat atçylyk-sport toplumyndaky baýramçylyk çäresi ir säherden başlanypdy. Toplumyň töweregi adamlardan ýaňa hyň berýärdi. Hemmeler baýramçylyk keýpinde. Şowhunly tanslaram, folklor ansambllarynyň çykyşlaram, milli oýunlaram, sport çärelerem, mahlasy, medeni we sport çäreleriniň ählisi tomaşaçy baryny üýşüripdi.
Türkmenistanyň halk artisti Babageldi Rejebow
Awazanyň kenarynda edebi-sazly kompozisiýalaryň birinde çykyş etmelidi diýen pikir bilen ýola çykan Babageldi Rejebow öňünde nähili bagtly pursatlaryň garaşýanlygyndan bihabardy. Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgiinde hormatly Prezidentimiziň hut öz elinden «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly adyň şahadatnamasy we döwlet nyşany gowşurylanda, ol ömründe ilkinji gezek taýýarlyksyz sahna çykdy. Gahryman Arkadagymyzyň öz zähmetine beren belent bahasyna hoşallygyny beýan etmek üçin ýürek buýsanjyny...