Türkmenistanyň halk artisti Ilmyrat Bekmiýew
Döredijilik ömrüniň 60 ýylyndan gowragyny kino sungatyna bagyş eden Türkmenistanyň halk artisti, kinorežissýor Ilmyrat Bekmiýew bu gün Türkmen döwlet medeniýet institutynda köp ýyllaryň dowamynda sungatda toplan baý tejribesini halypa mugallym hökmünde talyp şägirtlerine öwredýär.
Türkmenistanyň halk artisti Oraznazar Arrykow
Ýanwar aýynyň başlarydy. Daşarda çytawun, kesip barýan aýaz höküm sürýärdi. Aldajy sowuga garamazdan, Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynyň jaýyna jemende bary üýşüpdi. Halk içinde meşhurlyga eýe bolan “Gala” spektaklynyň başlanmagyna sanlyja minut galypdy. 
PURSATLAR
Meşhur adamlar bilen bolan duşuşyklar ynsan hakydasynda baky galýar. «Şükür bagşy» çeper filmini döredip, dünýä kino sungatynyň ösüşine saldamly goşant goşan meşhur kinorežissýor, Türkmenistanyň sungatda at gazanan artisti, Bulat Mansurow we filmde baş keşpde çykyş eden Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Amandurdy Handurdyýew bilen tanşanyma otuz ýyl çemesi wagt geçen-de bolsa, ol duşuşyklar ýatdan çykmajak iň ajaýyp wakalar hökmünde...
Türkmenistanyň halk artisti Tagan Saryýew
“Men sizi göreýin diýip ýördüm. Gabat geleniňiz gowy bolaýdy. Şu gelýän anna güni kakamyň elli ýaşyny belleýäris, baraweriň!” diýip, Taganyň gyzy deňimden geçip gitdi. 
Türkmenistanyň halk artisti Wladimir Aleksandrowiç Berşanskiý
 Hasap edip otursak, A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredilenine 94 ýyl dolýar. Şunça ýyllap ýaşap, işläp ýören teatrda uly ösüşleriň bolandygy,bardygy hem aýan zat. Ýogsa-da teatryň döredijilik toparynda öz döredijilik ýüzüni äşgär görkezen, işe ýürekden berlen, has takygyny aýtsak, teatryň şowly işine ömrüni baglan artistler kän.
Hem aýdymçy, hem artist
Türkmenistanyň at gazanan artisti Daňatar Gurbanow Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda guramaçy bolup işleýär. Öz esasy işiniň daşyndan teatrda sahnalaşdyrylýan spektakllara hem gatnaşýar. Ol teatrda sahnalaşdyrylan «Geçi dawasy», «Basym Gün dogar», «Bezirgen», «Bibijan», «Yşk Allanyň gudraty», «Lukman hekim», «Jemşidiň jamy», «Sallahlar» ýaly spektakllarda dürli häsiýetdäki gahrymanlaryň keşplerini janlandyrdy.
Türkmenistanyň halk artisti Çary Işangulyýew
Kimler ony kino artisti, ýene birleri bolsa teatr režissýory hem artisti hökmünde tanaýarlar. Onuň ussatlygyna, adamkärçiligine hormat goýýardylar. Meniň üçin bolsa ol – durmuş mugallymymdy... 
Türkmenistanyň halk artisti Hajy Annamämmedow
Ömrüň paýawlanyp barýanlygyny duýman, entek halkyňa aýtmaly zadyňy aýdyp ýetişmezlikden elhenç zat ýok bolsa gerek. Türkmenistanyň halk artisti Hajy Annamämmedowyň aradan çykmazyndan üç-dört gün öň ikimiziň aramyzda bolan gürrüňde men muňa doly göz ýetirdim.