Türkmen teatrynyň halypasy
Ýokary okuw mekdebinde ýaňy okuwa başlan günlerimiziň birinde okuw binamyza girip barýan bu ynsany uzagrakdan hem bolsa tanap ýetişdik. Ýörände-de agras, saýhally, howlukman gadam urup, görenleriň hormat bilen baş egip salam berýän ynsany
Sesi hem keşbi bilen tanalan
Batyr Çaryýew 1978-nji ýylyň 26-njy iýunynda Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Çäçdepe obasynda dünýä inýär. 1999-njy ýylda Türkmen döwlet medeniýet institutyny drama we kino aktýory hünäri boýunça tamamlaýar.
Annamyrat Saparmuhammedow
Her bir täze ädim, bildirilen beýik ynam ynsanlary ýaşaýyş kämilligine atarýar.  Halypa mugallyma her ýyl okuwy tamamlaýan talyplar alkyş baryny ýagdyryp giderdiler. Çünki ol biziň diňe bir ussat mugallymymyz bolman, eýsem-de, gyssanan-gynanan ýerimizde, şatlykly günümizde ilkinji maslahatçymyzdy. 
Öw­l­üýä­gu­ly Ku­ly­ýew
Mäh­ri­ban­lyk duý­gu­sy – yn­san kal­by­nyň iň gym­mat­ly ha­zy­na­sy. Ol duý­gy­ny sa­ňa kim be­rip bil­ýär? Se­niň eneň-ataň, ýa­kyn hos­sar­la­ryň, do­ga­na öw­rü­lip gi­den dost­la­ryň. Ýe­ne bir yn­san se­ni he­mi­şe ýa­kym­ly bir mäh­ri­ban­lyk bi­len çoý­ýar. Ol se­niň mu­gal­ly­myň. Ha­wa, mu­gal­lym di­ýen be­lent at­da, gör, nä­çe paý­has, ylym-bi­lim, akyl, mäh­ri­ban­lyk jem­le­nen....
PURSATLAR
1967-nji ýyl. Şol ýyl men Aşgabat şäherindäki 26-njy orta mekdepde 8-nji synpda okaýardym. Türkmen nusgawy we häzirki zaman edebiýatynyň görnükli wekilleriniň goşgularyny okamagy, olary ýatdan labyzly aýtmagy gowy görýärdim....
Sahnada keşdeläp duýgularyny
Hormatly Prezidentimiziň teatr sungatyny ösdürmekde döredýän mümkinçiliklerine jogap edip, medeniýet we sungat işgärleri döredijilik äleminde uly üstünlikleri gazanýarlar.
Teatrlaryň baýramçylyk sowgatlary
Täze, 2022-nji ýyla ýurdumyzyň teatrlary hem baýramçylyk sowgatlary bilen geldiler. Baş drama teatrynyň taýýarlan «Gülki agşamy» atly çykyşlary tomaşaçylarda ýakymly täsir galdyrýar. Sahna keşplerini ussatlyk bilen ýerine ýetirýän teatr artistleri Gülşat Tahyrowanyň, Selbinýaz Berdiýewanyň, Azat Didarowyň, Çary Hommadowyň, Haýytmyrat Durdyýewiň, Atajan Annaberdiýewiň, Aşyr Mämmedowyň çykyşlary, Şemşat Kasymowanyň Täze ýyl hakdaky türkmen, iňlis dillerinde ýerine ýetirýän aýdymlary gyzgyn el...
Türkmenistanyň at gazanan artisti Rahat Baýramow
Wekilbazar etrabynyň Medeniýet öýüniň çeper ýolbaşçysy, Türkme- nistanyň at gazanan artisti Rahat Baýramow halk içinde «Garly kaka» ady bilen meşhurlyk gazandy. Ol bu ady 1998-nji ýyldan bäri göterip gelýär.
Türkmenistanyň at gazanan artisti Öwezmuhammet Meredow
Gürrüňini etmekçi bolýanymyz Türkmenistanyň at gazanan artisti Öwezmuhammet Meredow diýseg-ä, köp okyjylarymyz tanamasa gerek?! «Tikgi» diýip tanyşdyraýalyň! Sebäbi artistiň özi hem hakyky adyny az eşidýär.