«Janly gurjaklar» çagalaryň arasynda
Türkmen döwlet gurjak teatrynyň artistleri ýurdumyzyň dürli künjeklerinde iş saparynda bolup, çagalara şatlyk paýlap, olaryň göwünlerini galkyndyrýarlar. Türkmenistanyň Medeniýet hem-de Bilim ministrlikleriniň meýilnamasy esasynda Türkmen döwlet gurjak teatrynyň sahna ussatlary welaýatymyzyň Balkanabat hem-de Gumdag şäherleriniň orta mekdeplerinde, çagalar baglarynda hem myhmançylykda bolup, «Janly gurjaklar» atly oýny ýaşajyk tomaşaçylara ýetirdiler.
«Ene toprak» gyzgyn garşylandy
Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda goýlan dünýä belli ýazyjy Çingiz Aýtmatowyň «Ene toprak» atly meşhur eseri esasynda sahnalaşdyrylan spektakl tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşy alyndy. Biz sahna oýnunyň başlanmazynyň öň ýanynda teatryň edebiýat-dramaturgiýa bölüminiň ýolbaşçysy Öremyrat Öwezowa duşup, teatrda kyssa eserini drama diline geçirip, spektakl döretmek tejribesi barada gürrüň bermegini haýyş etdik. Ol şeýle gürrüň berdi:
Teatryň döredijilik sapary
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama  teatrynyň döredijilik topary hem “Türkmenistan - Bitaraplyk mekany” ýylynyň ilkinji günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça giň möçberli oňyn özgertmelerinden, beýik maksatlaryndan ruhlanyp, tutanýerli zähmet çekýän halkymyzyň arasynda medeni dynç alyşy ýokary derejede guramak maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlaryna  iş saparyny guramagy maksat edindiler.
Täsirli döredijilik sapary
Ýurdumyzyň A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň artistleri ýakynda Russiýa Federasiýasynda döredijilik iş saparynda  boldular. Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet ministrliginiň “Daşary ýurtlara uly iş saparlary” atly meýilnamasy esasynda  guralan bu döredijilik iş saparynyň dowamynda teatryň artistleri Wolgograd hem-de Astrahan şäherlerinde çykyş etdiler.
DOSTLUK DÜNÝÄSINIŇ ÄLEMGOŞARY
Öňňin «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly paýtagtymyzda geçirilen III halkara festiwal üstünlikli jemlendi. Günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň Baş drama teatrynda «Gorkut ata» eposy esasynda sahnalaşdyrylan  «Domrul»  atly sahna  oýny görkezildi. Gyzykly hem gülküli beýan edilyän wakalaryň üsti bilen gadymy Oguz ilinden bolan Domrulyň edermenligi, men-meniigi dogrusynda gürrüň edilyär.
AŞGABATDA HALKARA TEATR FESTIWALY TAMAMLANDY
23-nji noýabrda paýtagtymyzda Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwalyň ýapylyş dabarasy boldy.
ITALÝAN OPERASY TÜRKMEN SAHNASYNDA
Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda Türkmenistanyň we Italiýanyň sahna ussatlarynyň bilelikde gatnaşmagynda «Paýasy» atly opera görkezildi. Bu opera 1892-nji ýylda dünýä belli italýan kompozitory Rujero Leonkawallo tarapyndan ýazylyp, şol ýylyň maý aýynda Milan şäherinde ilkinji gezek tomaşaçylara görkezilýär.
Irina ÇERNIKOWA, Ukrainanyň Kiýew akademiki gurjak teatrynyň çeper ýolbaşçysy, Ukrainanyň at gazanan medeniýet işgäri:
Biziň teatrymyz Türkmenistanda indi ikinji gezek. 2014-nji ýylda türkmen paýtagtyna ilkinji gezek gelip görüpdik. Şol döwürden bäri Aşgabatda bolup geçen ösüş-özgerişler bizde aýratyn täsir galdyrdy. Bu ýerde gurlan medeni-dynç alyş merkezleri, seýilgählerdir muzeýler Türkmenistanda adamlaryň medeniýetli dynç almagy üçin edilýän uly aladalardan nyşandyr.