Halypa bagyşlanan duşuşyk
Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahberdiýewanyň ömri we döredijiligine bagyşlanan aýdym-sazly dabara geçirildi.
Göwünleri galkyndyrdy
Golaýda Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatry diýseň köp adamly boldy. Bu ýerde Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry öz sahna oýunlary bilen çykyş etdiler. Iki gün dowam eden, jemi dört görkezilişden ybarat bolan sahna oýnudyr gülki agşamy welaýatymyzyň ýaşaýjylarynyň hem-de myhmanlarynyň ruhuny göterdi.
“Korol Lir” myhmançylykda
Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen kalplara ruhy lezzet paýlaýan teatr sungaty hem ähli ulgamlar bilen bir hatarda be- dew bady bilen öňe gidýär. Şeýle bolansoň, teatr işgärleri hem täze-täze sahna oýunlary biien ildeşlerimiziň armasyny ýetirip, köňüllere joşgun, kalplara şatlyk paýlaýarlar.
Sahna oýny görkezildi
Düýn Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda dramaturg G.Daňatarowyň awtorlygynda, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri A.Batyrowyň režissýorlygynda goýlan «Binýat» atly taryhy drama görkezildi.
Talyplar teatrynyň iş sapary
Golaýda Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry myhmançylykda boldy. Bu ýerde teatryň döredijilik topary ýokary we ýörite orta okuw mekdepleriniň talyplary bilen döredijilik duşuşygyny geçirdi.
Täsirli ýaňlanan owazlar
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Russiýa Federasiýasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň bilelikde guramagynda 2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň Mariinsk Döwlet akademiki teatrynyň artistleri Russiýa Federasiýasynyň at gazana artisti Tatýana Pawlotskaýanyň, şeýle hem Halkara bäsleşiklerine gatnaşyjylar Aleksandr Trofimowyň hem-de Sankt-Peterburgyň döwlet aýdym we tans teatrynyň «Moroşka» toparynyň gatnaşmagynda...
Operalardan owazlar
9-njy fewralda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň döwlet akademiki «Mariinskiý teatrynyň» opera aýdymçysy Swetlana Omelçugyň konserti boldy.
Teatrlara – taýynjak petekli
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan tutumly işleriniň ählisi il bähbidine beslenendir. Munuň şeýledigini halkymyz üçin döredilýän ýeňillikleriň toplumlaýyn görnüşde netijeli durmuşa geçirilýändiginden hem bilmek bolýar.
Üns beriň, bäsleşik!
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň wäşileriniň arasynda „Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär.
Üns beriň, bäsleşik!
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi ýurdumyzyň halk teatrlarynyň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär.