Täsirli ýaňlanan owazlar
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Russiýa Federasiýasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň bilelikde guramagynda 2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň Mariinsk Döwlet akademiki teatrynyň artistleri Russiýa Federasiýasynyň at gazana artisti Tatýana Pawlotskaýanyň, şeýle hem Halkara bäsleşiklerine gatnaşyjylar Aleksandr Trofimowyň hem-de Sankt-Peterburgyň döwlet aýdym we tans teatrynyň «Moroşka» toparynyň gatnaşmagynda...
Operalardan owazlar
9-njy fewralda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň döwlet akademiki «Mariinskiý teatrynyň» opera aýdymçysy Swetlana Omelçugyň konserti boldy.
Teatrlara – taýynjak petekli
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan tutumly işleriniň ählisi il bähbidine beslenendir. Munuň şeýledigini halkymyz üçin döredilýän ýeňillikleriň toplumlaýyn görnüşde netijeli durmuşa geçirilýändiginden hem bilmek bolýar.
Üns beriň, bäsleşik!
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň wäşileriniň arasynda „Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär.
Üns beriň, bäsleşik!
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi ýurdumyzyň halk teatrlarynyň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär.
«Janly gurjaklar» çagalaryň arasynda
Türkmen döwlet gurjak teatrynyň artistleri ýurdumyzyň dürli künjeklerinde iş saparynda bolup, çagalara şatlyk paýlap, olaryň göwünlerini galkyndyrýarlar. Türkmenistanyň Medeniýet hem-de Bilim ministrlikleriniň meýilnamasy esasynda Türkmen döwlet gurjak teatrynyň sahna ussatlary welaýatymyzyň Balkanabat hem-de Gumdag şäherleriniň orta mekdeplerinde, çagalar baglarynda hem myhmançylykda bolup, «Janly gurjaklar» atly oýny ýaşajyk tomaşaçylara ýetirdiler.
«Ene toprak» gyzgyn garşylandy
Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda goýlan dünýä belli ýazyjy Çingiz Aýtmatowyň «Ene toprak» atly meşhur eseri esasynda sahnalaşdyrylan spektakl tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşy alyndy. Biz sahna oýnunyň başlanmazynyň öň ýanynda teatryň edebiýat-dramaturgiýa bölüminiň ýolbaşçysy Öremyrat Öwezowa duşup, teatrda kyssa eserini drama diline geçirip, spektakl döretmek tejribesi barada gürrüň bermegini haýyş etdik. Ol şeýle gürrüň berdi:
Teatryň döredijilik sapary
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama  teatrynyň döredijilik topary hem “Türkmenistan - Bitaraplyk mekany” ýylynyň ilkinji günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça giň möçberli oňyn özgertmelerinden, beýik maksatlaryndan ruhlanyp, tutanýerli zähmet çekýän halkymyzyň arasynda medeni dynç alyşy ýokary derejede guramak maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlaryna  iş saparyny guramagy maksat edindiler.
Täsirli döredijilik sapary
Ýurdumyzyň A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň artistleri ýakynda Russiýa Federasiýasynda döredijilik iş saparynda  boldular. Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet ministrliginiň “Daşary ýurtlara uly iş saparlary” atly meýilnamasy esasynda  guralan bu döredijilik iş saparynyň dowamynda teatryň artistleri Wolgograd hem-de Astrahan şäherlerinde çykyş etdiler.
DOSTLUK DÜNÝÄSINIŇ ÄLEMGOŞARY
Öňňin «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly paýtagtymyzda geçirilen III halkara festiwal üstünlikli jemlendi. Günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň Baş drama teatrynda «Gorkut ata» eposy esasynda sahnalaşdyrylan  «Domrul»  atly sahna  oýny görkezildi. Gyzykly hem gülküli beýan edilyän wakalaryň üsti bilen gadymy Oguz ilinden bolan Domrulyň edermenligi, men-meniigi dogrusynda gürrüň edilyär.