Wäşileriň bäsleşigi jemlenildi
Ýakynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň başynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan yglan edilen ýurdumyzyň wäşileriniň arasyndaky tapgyrlaýyn geçirilen “Şahandazlar” atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Bu döredijilik bäsleşigiň saýlama tapgyry welaýat merkezlerinde geçirildi. Onda türkmeniň gadymdan gelýän milli ruhuna mahsusbolan şahandazlygyny, şadyýanlygyny, suhangöýlügini ýomaklar, şorta sözler we...
Bitaraplyga bagyşlanan dabara
Golaýda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky  milli drama teatrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli «Bagtyýarlykda bagta ýeten sungatym» atly aýdym-sazly teatrlaşdyrylan dabara geçirildi. Dabara ýurdumyzyň tanymal medeniýet, sungat, döredijilik işgärleri we talyplar gatnaşdylar. Dabaraly geçirilen duşuşykda ykbalyny teatryň jadyly dünýäsine baglan artistler G.Meňliýewa, O.Bekiýewa, D.Hojageldiýew, O.Durdyýewa, J.Agamyradowa, H.Saparow dagylar çykyş etdiler.   Olar Berkarar...
Türkmen bedewiniň baýramyna – Täsin tomaşalar
Halkymyza «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da bar, sapa-da»  ýaly gymmatly kitaplary peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň kalby behişdi bedewlerimize bolan buýsanja we söýgä ýugrulandyr.
Bedewlerimiziň şanyna sahna oýunlary
Rowaçlyklara beslenýän eziz Diýarymyzda halkymyz her ýyl beýleki milli baýramlarymyz bilen birlikde, türkmen bedewiniň milli baýramyny hem agzybirlikde,  ruhubelentlikde belläp geçýär. Bu ýyl hem Gahryman Arkadagly ýurdumyzyň her bir güni hoş habarly,  şatlykly wakalara beslenip, beýleki baýramlarymyz bilen birlikde behişdi bedewlerimiziň baýramçylygy milli baýram hökmünde döwlet derejesinde giňden bellenilýär. 
Ussadyň sarpasy
Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň çagalar sungat mekdebinde Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli «Owazasy dünýä dolan halypa» atly edebi-sazly agşam geçirildi.
“Ak gämi” sahnada
Golaýda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan «Ak gämi» atly drama oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň režissýorlygynda sahnalaşdyrylan oýnuň saz bezegini Mämmet Hydyrow bilen Elman Geldimyradow ýerine ýetiren bolsa, oýnuň dowamyndaky tanslary Urmatkan Meläýewa goýupdyr.
Sahna oýny görkezildi
Golaýda Milli bahar baýramynyň öňüsyrasynda A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredijilik topary Mary welaýatynda iş saparynda boldular. Teatryň sahna ussatlary özleriniň taýýarlan Georgiý Hugaýewiň “Andro we Sandro” hem-de S.Astrahansewiň “Gyzyl şyrdajyk” atly sahna oýunlaryny tomaşaçylara hödürlediler. Komediýa žanrynda ýazylan “Andro we Sandro” atly ýiti degişmelerden doly sahna oýny kawkaz halkynyň özboluşly häsiýetini açyp görkezýär.
Nusgawy sazlar ýaňlandy
Ýakynda Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrutomow bilen Russiýa Federasiýasynyň at gazanan artisti, Sankt-Peterburgyň N.A.Rimskiý-Korsokow adyndaky döwlet konserwatoriýasynyň rektory, sazanda Alekseý Wasilýewiň gatnaşmagynda konsert geçirildi.
"Toýumyza gel, toýumyza!"
Bütin Ýer ýüzünde giňden bellenilýän 8-nji mart — Halkara zenanlar gününde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda «Toýumyza gel, toýumyza!» atly täze sahna oýnunyň görkezilişi boldy. Oýnuň görkezilişine medeniýet we sungat ussatlary, bu ugurdan bilim alýan talyplar, şeýle-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.