WATANSÖÝÜJILIGE ÝUGRULAN ESERLER
16-njy maýda Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» toý ýylymyzda yglan edilen «Türkmen teatr sungaty» atly teatr bäsleşiginiň ýapylyş dabarasy geçirildi. Dabarada bäsleşigiň ýeňijilerine baýraklar gowşuryldy
Sahnada «Yşkyň gämisi»
Ýakynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahnasynda dramaturg Gowşutgeldi Daňatarowyň
2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanda teatr möwsümi açylar
2021-nji 1-nji aprelinden başlap, Türkmenistanyň teatrlarynda synag hökmünde wagtlaýyn sahna oýunlary görkezilip başlanar. Bu karara Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň geçiren mejlisinde kabul edilen çözgüt bilen gelindi.
Çagalar üçin täze oýun
Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Aýmämmet Işangulyýewiň edebi eseri esasynda, Guwanç Baýmedowyň režissýorlyk
BÄSLEŞIK 
Hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda gol çeken «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň
Sirk artistleri çagalaryň arasynda
Häzirki mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alşy döwründe  olara medeni hyzmatlary guramak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri Gökderedäki “Şöhle”, “Nebitçi” “Altyn ýyldyz” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde göçme sirk tomaşalaryny görkezdiler. Bu göçme sirk tomaşalarynda masgarabazlar Röwşen Meläýewiň, Pena Myratdurdyýewiň we Arça Meredowyň şadyýan, gülküli çykyşlary çagalarda uly täsir galdyrdy. Arslan Kurraýewiň katuşkalarda deňagramlylygyny saklap, edýän...
«Näzli dildarym» sahna çykanda...
Nähili bolýandyr öýdýäňiz? Sahna-ha şowhuna beslenýär, tomaşa zaly bolsa myhmanlardan ýaňa hyryn-dykyn bolýar. Munuň hut şeýle bolýandygyna dek düýn Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda bu oýna tomaşa edenler göz ýetirendirler. Teatryň döredijilik toparynyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlap sahnalaşdyran «Näzli dildarym» atly oýny, sözüň doly manysynda, baýramçylyk sowgady bolupdyr. Sebäbi bu spektaklyň tutuş...