“Nejeboglan” baýramçylyk sowgady
Däp bolup gelşi ýaly, Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda «Nejeboglan» atly täze opera taýýarlandy. Halypa dramaturg, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşutgeldi Daňatarowyň «Nejeboglan» halk dessany esasynda ýazan librettosy boýunça tanymal režissýor Aýnazar Batyrowyň sahnalaşdyran täze operasynda Nejeboglanyň başdan geçirýän wakalary täsirli açylyp görkezilýär.
Sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy
Bilşimiz ýaly, Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär. Neşirýat önümleriniň sergisiniň açylmagy, degişli ylmy-maslahat, Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi hem-de sungat ussatlarynyň gatnaşmagyndaky konsert hepdeligiň üçünji gününiň esasy wakalary boldy. 
Teatr artistleri çagalaryň arasynda
Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň çagalar sagaldyş dynç alyş merkezlerinde, orta mekdepleriň ýanynda dynç alyş meýdançalarynda mekdep okuwçylarynyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynyň tomusky dynç alyş möwsümi şatlykly dowam edýär. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümi döwründe olara medeni hyzmatlary guramak, döredijilik duşuşyklaryny geçirmek boýunça Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde degişli ministrlikler bilen bilelikde medeni-köpçülikleýin...
Wäşileriň bäsleşigi jemlenildi
Ýakynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň başynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan yglan edilen ýurdumyzyň wäşileriniň arasyndaky tapgyrlaýyn geçirilen “Şahandazlar” atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Bu döredijilik bäsleşigiň saýlama tapgyry welaýat merkezlerinde geçirildi. Onda türkmeniň gadymdan gelýän milli ruhuna mahsusbolan şahandazlygyny, şadyýanlygyny, suhangöýlügini ýomaklar, şorta sözler we...
Bitaraplyga bagyşlanan dabara
Golaýda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky  milli drama teatrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli «Bagtyýarlykda bagta ýeten sungatym» atly aýdym-sazly teatrlaşdyrylan dabara geçirildi. Dabara ýurdumyzyň tanymal medeniýet, sungat, döredijilik işgärleri we talyplar gatnaşdylar. Dabaraly geçirilen duşuşykda ykbalyny teatryň jadyly dünýäsine baglan artistler G.Meňliýewa, O.Bekiýewa, D.Hojageldiýew, O.Durdyýewa, J.Agamyradowa, H.Saparow dagylar çykyş etdiler.   Olar Berkarar...
Türkmen bedewiniň baýramyna – Täsin tomaşalar
Halkymyza «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da bar, sapa-da»  ýaly gymmatly kitaplary peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň kalby behişdi bedewlerimize bolan buýsanja we söýgä ýugrulandyr.
Bedewlerimiziň şanyna sahna oýunlary
Rowaçlyklara beslenýän eziz Diýarymyzda halkymyz her ýyl beýleki milli baýramlarymyz bilen birlikde, türkmen bedewiniň milli baýramyny hem agzybirlikde,  ruhubelentlikde belläp geçýär. Bu ýyl hem Gahryman Arkadagly ýurdumyzyň her bir güni hoş habarly,  şatlykly wakalara beslenip, beýleki baýramlarymyz bilen birlikde behişdi bedewlerimiziň baýramçylygy milli baýram hökmünde döwlet derejesinde giňden bellenilýär. 
Ussadyň sarpasy
Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň çagalar sungat mekdebinde Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli «Owazasy dünýä dolan halypa» atly edebi-sazly agşam geçirildi.
“Ak gämi” sahnada
Golaýda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan «Ak gämi» atly drama oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň režissýorlygynda sahnalaşdyrylan oýnuň saz bezegini Mämmet Hydyrow bilen Elman Geldimyradow ýerine ýetiren bolsa, oýnuň dowamyndaky tanslary Urmatkan Meläýewa goýupdyr.