Teatr işgärleriniň hoşallyk dabarasy
Golaýda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň teatrlaryna «Milli» ýa-da «Akademiki» hukuk derejesini bermek bilen baglanyşykly gol çeken Karary ähli halkymyz bilen birlikde medeniýet we sungat işgärlerini hem diýseň begendirdi.
«Asly-Kerem» sahnada
Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat  Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda «Asly-Kerem» türkmen halk dessany esasynda režissýor Öwezmämmet Galandarowyň sahnalaşdyran spektaklynyň ilkinji görkezilişi boldy
«YUREK TELWASY» SAHNADA
Ýurdumyzyň iň bir baýry «sahna öýi» hasaplanylýan Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry hem Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda täze sahna eserini taýýarlady
ÝURDUMYZYŇ TEATRLARYNDA
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk toýy mynasybetli ýurdumyzyň mede-niýetiniň we sungatynyň aýnasy bolan teatrlarymyzda ýörite
«DURNA UMYDY» SAHNADA
Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Durna umydy»
Magtymguly, adyň doldy jahana
Şu ýylyň 7-13-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde türki halklaryň «Nowruz» atly XV halkara festiwaly geçirildi. Festiwala Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň baş ýolbaşçysy
Bilbil sahnada saýranda
25-nji iýunda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda täze sahnalaşdyrylan «Gül-Bilbil» atly operanyň ilkinji görkezilişi boldy