Sahnada «Yşkyň gämisi»
Ýakynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahnasynda dramaturg Gowşutgeldi Daňatarowyň
2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanda teatr möwsümi açylar
2021-nji 1-nji aprelinden başlap, Türkmenistanyň teatrlarynda synag hökmünde wagtlaýyn sahna oýunlary görkezilip başlanar. Bu karara Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň geçiren mejlisinde kabul edilen çözgüt bilen gelindi.
Çagalar üçin täze oýun
Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Aýmämmet Işangulyýewiň edebi eseri esasynda, Guwanç Baýmedowyň režissýorlyk
BÄSLEŞIK 
Hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda gol çeken «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň
Sirk artistleri çagalaryň arasynda
Häzirki mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alşy döwründe  olara medeni hyzmatlary guramak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri Gökderedäki “Şöhle”, “Nebitçi” “Altyn ýyldyz” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde göçme sirk tomaşalaryny görkezdiler. Bu göçme sirk tomaşalarynda masgarabazlar Röwşen Meläýewiň, Pena Myratdurdyýewiň we Arça Meredowyň şadyýan, gülküli çykyşlary çagalarda uly täsir galdyrdy. Arslan Kurraýewiň katuşkalarda deňagramlylygyny saklap, edýän...
«Näzli dildarym» sahna çykanda...
Nähili bolýandyr öýdýäňiz? Sahna-ha şowhuna beslenýär, tomaşa zaly bolsa myhmanlardan ýaňa hyryn-dykyn bolýar. Munuň hut şeýle bolýandygyna dek düýn Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda bu oýna tomaşa edenler göz ýetirendirler. Teatryň döredijilik toparynyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlap sahnalaşdyran «Näzli dildarym» atly oýny, sözüň doly manysynda, baýramçylyk sowgady bolupdyr. Sebäbi bu spektaklyň tutuş...
Teatryň baýramçylyga sowgady
Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda «Bir bakyşda» atly spektakl görkezildi. Dramaturg G.Nazarowyň edebi esasyny ýazan pýesasy boýunça režissýor D.Hudaýberdiýewiň sahnalaşdyran spektaklynda Türkmen kölüniň boýundaky obalaryň birinde ýaşaýan ýaş juwanlaryň başdan geçirýän wakalary barada gürrüň berilýär. Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli sahnalaşdyrylan spektaklda S.Hanalyýew, E.Akmyradowa, N.Mollaýewa,...
Halk teatrlarynyň bäsleşigi
Mälim bolşy ýaly, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni ýurdumyzda giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk çäreleri medeniýetiň we sungatyň ähli görnüşlerini özünde jemlemek bilen birlikde, türkmen halkynyň köpasyrlyk döredijilik, ruhy tejribesini ýurdumyzda we dünýäde wagyz etmäge şert döredýär. 
«Geçi dawasy» sahnada
Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet-sazly drama teatrynda dramaturg G.Wekilowyň pýesasy boýunça režissýor Ç.Dolyýewiň sahnalaşdyran «Geçi dawasy» atly komediýa görkezildi. Täze spektaklda goňşy bolup ýaşaýan iki maşgalada kemala gelen ýaşlaryň arasynda dörän söýgi barada gülküli wakalaryň üsti bilen gürrüň edilýär. Diňe söýgi hakynda söhbet açýan spektaklda teatryň artistleri...