Magtymguly, adyň doldy jahana
Şu ýylyň 7-13-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde türki halklaryň «Nowruz» atly XV halkara festiwaly geçirildi. Festiwala Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň baş ýolbaşçysy
Bilbil sahnada saýranda
25-nji iýunda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda täze sahnalaşdyrylan «Gül-Bilbil» atly operanyň ilkinji görkezilişi boldy
WATANSÖÝÜJILIGE ÝUGRULAN ESERLER
16-njy maýda Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» toý ýylymyzda yglan edilen «Türkmen teatr sungaty» atly teatr bäsleşiginiň ýapylyş dabarasy geçirildi. Dabarada bäsleşigiň ýeňijilerine baýraklar gowşuryldy
Sahnada «Yşkyň gämisi»
Ýakynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahnasynda dramaturg Gowşutgeldi Daňatarowyň
2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanda teatr möwsümi açylar
2021-nji 1-nji aprelinden başlap, Türkmenistanyň teatrlarynda synag hökmünde wagtlaýyn sahna oýunlary görkezilip başlanar. Bu karara Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň geçiren mejlisinde kabul edilen çözgüt bilen gelindi.
Çagalar üçin täze oýun
Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Aýmämmet Işangulyýewiň edebi eseri esasynda, Guwanç Baýmedowyň režissýorlyk