Sahnada «Yşkyň gämisi»

Ýakynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahnasynda dramaturg Gowşutgeldi Daňatarowyň edebi eseri esasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülälek Akmyradowanyň režissýorlyk etmeginde sahnalaşdyrylan «Yşkyň gämisi» atly spektakl tomaşaçylara görkezildi. Teatr möwsüminiň açylyşyna bagyşlanan täze spektaklyň sahna bezegini Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Maksat Amangylyjow, yşyk bezegini Röwşen Mätiýew bilen Süleýman Hojamyradow ýerine ýetirdiler. Spektaklda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy Selbi Nyýazowanyň ýerine ýetiren sazlary ýaňlandy. Sahna oýnunda ýaşlaryň aýdym-saz sungatyna belent söýgüsi maşgala mukaddesliklerine goýulýan hormat bilen bilelikde beýan edilýär. Baş keşplerde çykyş edýän ýaş artistler Begenç Garlyýew, Merjen Garlyýewa, Dilşat Meläýewa özlerine ynanylan keşpleri ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Halypalar Türkmenistanyň at gazanan artistleri Ejebaý Kasymowanyň, Gülşat Tahyrowanyň janlandyran keşpleri tomaşaçylarda aýratyn täsir galdyrdy. Täze spektaklyň ahyrynda söýgüli şahyrymyz Gurbannazar Ezizowyň goşgusyna döredilen aýdym belentden ýaňlandy. Tomaşaçylaryň gyzgyn el çarpyşmalaryna mynasyp bolan sahna oýny ýurdumyzda zehinli ýaşlaryň sungatynyň täze gözlegler bilen baýlaşýandygynyň, kämillik menzillerinde döredijilik üstünliklerine eýe bolýandygynyň subutnamasyna öwrüdi.