2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanda teatr möwsümi açylar

2021-nji 1-nji aprelinden başlap, Türkmenistanyň teatrlarynda synag hökmünde wagtlaýyn sahna oýunlary görkezilip başlanar. Bu karara Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň geçiren mejlisinde kabul edilen çözgüt bilen gelindi.

Sahna oýunlaryň görkezilişi jemgyýetçilik gigiýenasynyň kadalaryny berjaý etmek şerti bilen, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň kabul eden Tertibine laýyklykda guralar. 

Sahna oýunlary ýurdumyzyň teatrlarynda her hepdäniň anna, şenbe we ýekşenbe günleri sagat 19:00-da görkeziler. 

Görkeziljek sahna oýunlary we olar üçin petekleri satyn almak baradaky doly maglumaty biziň web saýtymyzda, şeýle hem teatrlaryň kassalarynda alyp bilersiňiz.