Türkmenistan — Eýran: dostluk we bahar baýramçylyk konserti

Gadymy döwürlerden bäri iki doganlyk halky birleşdirýän Howdan — Bajgyran serhetýaka zolagynda Halkara bahar baýramy — Nowruz güni mynasybetli dabaralaryň çäklerinde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň sungat ussatlarynyň konserti hem-de amaly-haşam önümleriniň bilelikdäki sergi-ýarmarkasy boldy.

Halkara Nowruz gününe bagyşlanan dabara iki goňşy ýurduň hökümetleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, meşhur medeniýet işgärleri gatnaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani köpasyrlyk taryhy-medeni gatnaşyklara esaslanýan döwletara ynsanperwer gatnaşyklaryň wajypdygyny nygtaýarlar.

Gadymy Nowruz baýramy täze durmuşyň dabaralanýandygyny alamatlandyryp, adamlaryň kalplaryny mähirden doldurýar hem-de halklary dostluk, hoşniýetlilik we doganlyk gatnaşyklary bilen baglanyşdyrýar. Hut şu pikir konsertiň maksatnamasynyň içinden eriş-argaç bolup geçdi. Konsertiň her bir çykyşy biziň ýurtlarymyzyň medeni mirasynyň baýlygyny we özboluşlylygyny şöhlelendirdi.

Artistleriň çykyşlarynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň nakgaşlyk we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, dokma, zergärçilik we kitap önümleriniň sergisiniň açylyş dabarasy boldy.

Dostluk konsertine meşhur estrada aýdymçylary, sazandalar, tans toparlary, folklor-etnografiýa toparlary gatnaşdylar. Çykyşlaryň ählisi milli öwüşgine eýe boldy. Türkmen we eýran halklarynyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen ynsanperwerlik däplerini öz içine alan umumy baýramçylyk ýagdaýy muňa özboluşly öwüşgin çaýdy.

Biziň ýurtlarymyzy gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, taryhy kökler baglanyşdyrýar. Häzirki döwürde munuň özi iki doganlyk halkyň birek-birege hormat goýmagyň möhüm esasy bolup hyzmat edýär. Özara Medeniýet günleriniň, sergileriň, maslahatlaryň geçirilmegi ikitaraplaýyn ynsanperwerlik gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrýar. Şu gezekki baýramçylyk çäresi bu ajaýyp däpleriň aýdyň beýanyna öwrüldi.