Türkmenistanyň at gazanan artisti Täçmämmet Amangulyýew

—    Size «Çepbe» diýilmeginiň sebäbini bilmeýän okyjylarymyz bar bolsa gerek?!

—    Çepbekeý bolamsoň, çagalykdan «Çepbäm» diýip çagyrardylar. Şondan galdy ol.

—    Tikginiň aýtmagyna görä, siz ilki dutarçy ekeniňiz?!

—    Hawa. Tikgi obadaşym-a. Ikimizem Babadaýhanyň Ak wekil obasyndan. 5 ýaşymda dutar çalyp başladym. 7 ýaşymda-da ilkinji gezek köpçülige çykdym. Baýramçylyklaryň birinde etrabymyzyň halk saz gurallary ansamblynda saz çalypdym.

—    Halypaňyz kimdi?

—    Kakam — Amanguly Modyýew. Olam sazandady. Kakam Mody başlygyň ogly. Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» atly romanyn- da 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy döwründe oba adamlarynyň ykbalyny egninde götermegi başaran kolhoz başlygy Mody başlyk hakda-ha okansyňyz?!

— Elbetde! 

—    Wäşilige höwes soňrak, mekdebe baramsoň döredi. Raj Kapura meňzejek bolup, köçede-de şonuň hereketlerine öýkünerdim.

—    Birbada kyn-a bolandyr?!

—    Hemme işiňem başlangyjy kyn. Tikgi jan sagbolsun! Artistlik, wäşilik ýolunda esasy halypam şol. Halypalar — Türkmenistanyň halk artisti Sähet Durdyýewi, artistler Bäşim Agabaýewi, Annanyýaz Kelhanowy hem aýdaýyn.

—    Edebiýata gyzyklanmaňyz nähili?

—    Kitaby köp okaýan. Aýratynam, pýesalary, komediýa žanryndaky eserleri.

—    Wagtyňyz bolýamy?

—    Aý, çörek iýip otyrkamam okaberýän.

—    Märekäni näçe sagat dagy güldürip bilersiňiz?

—    «Indi gaýdaý, dost!» diýip kowýançalar-a güldürerin.

—    Öýde nähili?

—    Wäşiligimi gapyň daşynda goýup girýän öýe. Ýogsam, öýe girmek ýok.

—    Özüňizden öň sahna çykanlaryň hemmesine halypa diýip bilersiňizmi?

—    Diýerin. Gerek bolsa, soňkulara-da. Pespäl-ä men. Häzir birine gatyrak gygyrsamam, yzyndan gynanyp, aglap oturyp bilýän.

—    «Üstünlik» sözüne gysgaça kesgitlemäňiz?!

—    Toýdan ýa sahnadan kowulman gaýtsaň, şondan uly üstünlik ýok, meniň pikirimçe.

—    Iň şowly çykan keşbiňiz?

—    «Çepbäniň toýy» filminde. 2009-njy ýylyň Täze ýyl baýramyna bagyşlanan.

—    Arzuwlaryňyz amala aşdymy?

—    Kakamyňkam.

—    Düşünmedim?!

—    Kakam çagalarynyň birden-biriniň tanymal artist bolmagyny arzuw edipdir.

—    Hä diýmän, Täze ýyl geler. Taýýarlygyňyz nähili?

—    Teatrymyzda talyp ýaşlar bilen baýramçylyk mynasybetli iki sany oýun sahnalaşdyrdyk. 28-ine görkeziler, nesip bolsa. Täze ýyl filmlerinde surata düşdük. Halkymyz baýram gijesinde tomaşa ederler.

—    Ýaşlar bilen işleşmek nä- hili?

—    Tüweleme, ýaşlar. Bir zat görkezdigiň, derrew alýarlar. Özüň arasynda oýun oýnasaň-a, hasam höweslenýärler.

—    Gazetimiziň üsti bilen tomaşaçylaryňyza aýtjak zadyňyz barmy?

—    Janlary sag bolsun! Bizi şu derejä ýetirenem tomaşaçylar. Olara diňe gowulyklary arzuw edýän! Baýramlaryňyz gutly bolsun!

  

 Atamyrat Ýazweliýew