Juma Kowusyň degişmelerinden

Kösenip ýören ýok

     Kärdeşleriniň biri:
— Juma diýýän-ä, sen hemişe itiň, möjegiň, şagalyň ýa pişigiň sesine öýkünip ýörsüň welin, bu saňa kyn düşenokmy? — diýip sorapdyr. Onda Juma:
— Eger-eger kyn düşenok. Bi- rinjiden-ä, o janawarlar menden hiç zady gaty görenoklar. Ikinjidenem, «Keşbimi gowşak döretdiň» diýip, ýüze gelip duranoklar — diýip ýylgyrypdyr.

Saňa ynanýan-la...

     Goňşularynyň biri Jumadan karzyna pul sorapdyr. Juma ikirjiňläp ep-esli du- rupdyr. Şonda goňşusy:
—    Juma, näme, basym gaýtarmaz öýdýäňmi ýa maňa ynanaňokmy? — di- ýipdir. Şonda Juma:
—    Saňa ynanýan-la... Ýöne şujagaz pulumyň gaýdyp geljegine şübhelenýän — diýipdir.
Entek oýanmakçy däl...
—    Juma jan, ýatyrmydyň? Ýa oýamyň?
—    Nädersiň goňşy?
—    Oýa bolsaň, az-owlak karz pul so ramakçydym.
—    Wah-eý, bolmajak zad-a däl eken welin...
—    Welini näme, goňşy?
—    Welini: men entek-entekler oýanmakçy däl.

Güjük bilen deň bolmasana.

Bir gezek Juma işden gelýärkä ýaşaýan jaýlarynyň öňünde oýnap ýören oglanjyga bir kiçijik güjügiň jabjynyp duranyny görüp:

—  Haý, bisyrat, çaga bilen deň bolýaňmy? — diýip, oňa elini sal- gapdyr, aýagyny tarpyldadypdyr. Güjük “jöw-jöw” edip gaçyp başlapdyr. Juma-da onuň yzyndan galmandyr. Muny synlap duran oglanjygyň:
—  Daýy, güjük bilen deň bolmasana – diýen sesini eşidip, hyrra yzyna öwrülipdir.