Teatr durmuşyndan pursatlar

Başgyrt dramaturgy Mustaý Kerimiň “Aý tutulan gijesi” atly sahna eseri geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda gaty meşhur boldy we ol birnäçe ýurtlarda goýuldy. Şol döwürlerde biziň ýurdumyzda-da bu meşhur sahna eseri sahna çykaryldy. Teatrda goýulan birnäçe spektakllara režissýorlyk etmekde öz ussatlyk ukybyny görkezýän Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýew bilen ýazyjy Mämmetgurban Mämmetgurbanow “Aý tutulan gijesi” atly sahna eserini döwrebaplaşdyryp, “Akýigit we Zümerret” ady bilen sahnalaşdyrdy. Sahna oýnunda Akýigit bilen Zümerretiň päk söýgüsi, aşyk-magşuklaryň päk söýgüsine garşy käbir adamlaryň gazaply göreşi ör boýuna galýar. Sahna oýny diňe Akýigit bilen Zümerretiň  söýgüsi däl, tutuş başgyrt halkynyň geçmişi, şu güni, gahrymanlaryň durmuşa garaýşyny özüne dolap alýar.