Döredijilik admalarynyň durmuşyndan

Ýaşan ömrüni teatr we kino sungatynyň ösmegine bagyş edip, ençeme ýatda galyjy keşpleri döredip adygan Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Sabyr Ataýewa:

—    Durmuşda men ene. Teatrda-da, kinoda-da enäniň keşbini kän döretdim. Eýsem, durmuşda-da, sungatda-da ene bolmak çäksiz bagt dälmidir — diýip, köp gaýtalapdyr.