Döredijilik admalarynyň durmuşyndan

Gaýtalanmajak zehini bilen milli teatr sungatymyzyň taryhyna giren «Harmandäli», «Gala», «Türkmennama» ýaly spektakllarda taryhy şahsyýetleriň keşplerini ussatlarça janlandyran, Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Nurmyrat Annamyradow:

—    Şu ýaşyma çenli dürli häsiýetdäki gahrymanlaryň keşplerini janlandyrmak miýesser etdi. Tomaşaçylar meniň döreden keşplerimi gyzgyn garşy aldylar. Ýöne meniň ýene-de ilhalar keşpleri döredesim gelýär. Megerem, sungatyň belentligi-de hemişe gözlegde bolmakdan ybaratdyr — diýipdir.