Döredijilik adamlarynyň durmuşyndan

«Döwranyň başdan geçirenleri» atly film surata düşürilýärkä, uzakly günüň argynlygyndan ýaňa halypa artist Akmyrat Bäşimow söwüde arkasyny berip irkilipdir. Ýoldaşlary hem biraz gözüniň awusyny alsyn diýip, ony oýarman, öýle guşluga çykypdyrlar. Şol wagt bagçylygyň gabadyndan geçip barýan ýaşulularyň biri Akmyrat agany tanaman, ony oýaryp: «Inim, kino düşürip ýörler, senem utanman bärde ýatyrsyň. Tur, gaýt-da öýüňizde ýat, artistlere päsgel berme» diýip igenipdir.