ARTISTLER SUNGAT HAKDA

Ata Durdyýew, Türkmenistanyň halk artisti:

Zergär öz guralyny hemişe tämiz saklaýandyr. Sebäbi ol gural oňa 
hemişe gerek bolup dur. Artistem edil zergär ýaly bolmaly, öz ussatlygyny hemişe tämiz saklamaly.

*    *    *
Sungatda ýeňillik ýokdur. Kim öz işine ýeňil garasa, ondan zat çykmaz. Sungatam bir durşuna duranok ahyryn, onuňam tärleri üýtgäp dur.